Mundësi të shumta për të jetuar më ekonomikisht dhe ekologjikisht! Više mogućnosti za bolji ekonomski i ekološki život!

Organizata The Ideas Partnership ka publikuar Faqet e Gjelbërta, një udhëzues që do tju ndihmoj të praktikoni veprime të volga të cilat ju ndihmojn shumë që të bëni një jetë më ekonomike dhe ekologjike!!

Të lehta dhe interesante për tu realizaur dhe me domethënie të madhe!

***

Organizacija The ideas Partership objavila je Zelene Stranice, prirućnik koji će vam pomoći da praktikujete male aktivnosti koje će vam biti od velike koristi za bolji ekonomski i ekološki život.

Lake i interesantne da se realizuju i od velike koristi!

greenpages-english-version-web
greenpages-albanian-version-web
greenpages-serbian-web-2

Restelica bez ilegalnih deponija smeća

 U okviru programa Art-Gold UNDP-ja , finansiran od strane finske vlade, sproveden  je projekat čišćenja divljih deponija u i oko sela Restelica.

Program Ujedinjenih Nacija Za Razvoj UNDP je prošle godine pokrenuo projekat ART- GOLD i formirao radne grupe u pet sela Opštine Dragaš i to : Bellobrad, Brrut, Bljač, Brod i Restelica.

U selu Restelica je identifikovano 14 prioriteta a jedan od njih je i projekat čišćenja divljih deponija i uključivanja stanovništva u sistem usluga za odvozenje otpada na centralnu deponiju. Continue reading

Restelicë/Restelica

There are a lot of beautiful mountains, fresh and clean air, and rivers in Restelica/Restelicë. This part of the municipality is also known for the Sharr/Šar dog and cheese. People are very hospitable. The women and girls of this village are hard working; they make very beautiful handicrafts. There are a lot of resources for summer and winter tourism development. Different wild fruits and herbs grow here. Restelica/Restelicë is known for conserving the Gorani culture and for the interesting wedding rituals’ (Visioning Exercise).

The estimated resident population is 4,000 (49% male and 51 % female) and the youth represent 20% of the population. Approximately 3,500 people (around 95% men and 5% women) work outside of Restelica/Restelicë, mainly abroad. Only about 10 % of the population in Restelica/Restelicë is employed (8.3% men, 1, 7% women). The main source of employment is livestock breeding and agriculture. Most women are housewives engaged in domestic work.

The main infrastructure in the village includes an elementary and primary school, a public primary health care center, one mosque and two internet cafes. There are few and low scale private initiatives providing services and goods (handicrafts, locksmiths, carpenters, civil engineers, electricians and so on).